"Сүхбаатар сумын хөгжил дэвшлийн төлөө хамтдаа" 2016-2020 он